;

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  podanych w formularzu rejestracyjnym (podczas założenia Konta) jest MBA Portal Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448219, NIP: 521-36-42-972 dane kontaktowe: nr tel.: 22 382 51 04, adres email: [email protected]

 1. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu subskrypcji newslettera przetwarzane będą w celach np.:
  1. zawarcia i realizacji  umowy dot. korzystania z Serwisu "MBA dla Kobiet";
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez MBA Portal Sp. z o.o.;
  3. prowadzenia marketingu usług oferowanych przez podmioty promujące swoje usługi poprzez "MBA dla Kobiet";
  4. przesyłania informacji handlowych pochodzących od MBA Portal Sp. z o.o.;
  5. przesyłania informacji handlowych pochodzących od podmiotów promujących swoje usługi poprzez "MBA dla Kobiet";
  6. przesyłania newsletterów pochodzących od MBA Portal Sp. z o.o.;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będą wyrażone przez Panią/Pana zgody, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 punkt a) również art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania tj.:
  1. w zakresie zawarcia przez Panią/Pana  umowy dot. korzystania z Serwisu "MBA dla Kobiet" i jej realizacji - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  2. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez MBA Portal Sp. z o.o. – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
  3. w zakresie prowadzenia marketingu usług oferowanych przez podmioty promujące swoje usługi poprzez "MBA dla Kobiet" - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
  4. w zakresie przesyłania informacji handlowych pochodzących od MBA Portal Sp. z o.o. - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
  5. w zakresie przesyłania informacji handlowych pochodzących od podmiotów promujących swoje usługi poprzez "MBA dla Kobiet" - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
  6. w zakresie przesyłania newsletterów pochodzących od MBA Portal Sp. z o.o.- przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
 5. W związku z przetwarzaniem przez MBA Portal Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 7. W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO bądź organu będącego jego następcą prawną)
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy dot. korzystania z Serwisu "MBA dla Kobiet" podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy dot. korzystania z Serwisu "MBA dla Kobiet"
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.