;

Polityka Prywatności i Regulamin korzystania z Serwisu WWW "MBA dla Kobiet"

I. DEFINICJE

„Serwis WWW” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.mbadlakobiet.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
„Użytkownik” - każda osoba pełnoletnia, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
„MBA Portal” - MBA Portal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448219, kapitał zakładowy 5.000 zł, wpłacony w całości, NIP 521-36-42-972.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez MBA Portal na rzecz Użytkowników, na podstawie niniejszego dokumentu.
Zawartość Serwisu WWW – tekst, obrazy, odsyłacze (linii) lub jakiekolwiek inne dane dotyczące informacji na temat studiów MBA, znajdujące się w Serwisie WWW.
„Newsletter” – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysłana przez MBA Portal w sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail;. Newsletter zawiera między innymi informacje o nowościach w Serwisie WWW oraz akcjach marketingowych, wydarzeniach, spotkaniach itp.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Serwisu WWW oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników.
Umożliwienie korzystania z Serwisu WWW jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez MBA Portal na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie niniejszego dokumentu.
Dostęp do Serwisu WWW jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
Korzystanie z Serwisu WWW oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności i Regulaminu korzystania z Serwisu WWW oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Zapoznanie się z Polityką Prywatności i Regulaminem korzystania z Serwisu WWW jest niezbędne.
Właścicielem Serwisu WWW jest MBA Portal.
Korzystanie z Serwisu WWW jest bezpłatne i dobrowolne.

III. Usługi

Do usług oferowanych przez MBA Portal należą:

dostęp przez Użytkownika do informacji w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. na temat studiów MBA, w tym oferowanych przed podmioty trzecie studiów MBA, edukacji menedżerskiej, informacji ekonomicznych;
otrzymywanie przez Użytkownika za jego zgodą – na podany adres e-mail Newslettera „MBAtrendy”;
otrzymywanie przez Użytkownika za jego zgodą – na podany adres e-mail informacji o charakterze handlowym, treści o charakterze marketingowym, w tym oferowanych przez podmioty trzecie
pobieranie przez Użytkownika zawartości Serwisu WWW.

Zamówienie usługi subskrypcji Newsletter’a przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych w Serwisie WWW:

wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter;
aktywowaniu usługi subskrypcji Newsletter’a poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Użytkownika skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.

Do pobrania wybranych przez Użytkownika zawartości Serwisu WWW niezbędne jest dokonanie następujących czynności rejestracyjnych w Serwisie WWW:

wpisanie w odpowiednim formularzu danych Użytkownika: imię, nazwisko, województwo, adres e-mail;
pobranie wybranej przez Użytkownika zawartości Serwisu WWW poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres. Przed pobraniem wybranej przez Użytkownika zawartości Serwisu WWW następuje weryfikacja poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji danych Użytkownika, o których mowa w punkcie a) skutkuje niemożnością pobrania wybranej przez Użytkownika zawartości Serwisu WWW i usunięciem wprowadzonych danych Użytkownika do bazy po 30 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.

Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newsletter’a, jak i pobierania zawartości Serwisu WWW jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a, pobrania zawartości Serwisu WWW, informacji o charakterze handlowym, treści o charakterze marketingowym poprzez kliknięcie linku deaktywującego obecnego w stopce każdej wiadomości.

IV. Wymagania techniczne

Aby korzystać z Serwisu WWW Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. MBA Portal zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej.
Prawidłowe korzystanie z Serwisu WWW możliwe jest po włączeniu w przeglądarce Użytkownika obsługi języka JavaScript, opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop – up. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” co do zasady nie uniemożliwia korzystania z Serwisu WWW, ale może spowodować utrudnienia.
Minimalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu WWW to 1024x768 px., optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu WWW wynosi 1280x1024 px.
Do otrzymywania komunikatów systemowych z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

V. Obowiązki Użytkowników:

Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:

korzystania z Serwisu WWW zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego dokumentu;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu WWW;
przestrzegania autorskich praw majątkowych osób trzecich, praw wynikających z posiadanych patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych osób trzecich.

Za działania, o których mowa w ust. 1 pkt b) uznane są w szczególności:

ingerencja w korzystanie z Serwisu WWW przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu WWW.

Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni i  podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
Zabrania się Użytkownikowi dostarczania do Serwisu WWW informacji o charakterze bezprawnym.
Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie WWW i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części za wyjątkiem korzystania z Serwisu WWW zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu WWW w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. W przypadku naruszenia powyższych zasad, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzona szkodę i krzywdę.

VI. Odpowiedzialność

MBA Portal zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
MBA Portal dołoży wszelkich starań,  aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu WWW przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
MBA Portal zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa I jakości działania Serwisu. MBA Portal nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu WWW.
MBA Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie WWW treści, publikowanych w Serwisie WWW automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez MBA Portal.
MBA Portal nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji.
W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, MBA Portal nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu WWW powstałe nie z winy MBA Portal, w tym za nieprawidłowe działania sieci Internet, niedozwoloną ingerencję Użytkowników lub osób trzecich, niekompatybilność Serwisu WWW z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika.
MBA Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełniania informacji i danych zawartych na stronach Serwisu WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. Wszystkie informacje zamieszczone na stronach internetowych Serwisu WWW mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
MBA Portal zastrzega, że korzystanie z Serwisu WWW odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
MBA Portal nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z wykorzystaniem zawartości Serwisu WWW, bez względu na przyczynę ich powstania. W szczególności MBA Portal nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Użytkownika określonych czynności, jeżeli przy podejmowaniu decyzji kierował się on treścią Serwisu WWW.
MBA Portal oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie WWW były aktualne, rzetelne i rzeczowe oraz żeby odzwierciedlały aktualny stan faktyczny i prawny.
Serwis WWW może zawierać linki do innych stron internetowych. MBA Portal nie odpowiada za treść tych stron oraz za stosowaną tam politykę ochrony danych osobowych.
MBA Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści i przekaz reklam, jakie są publikowane w Serwisie WWW. MBA Portal informuje, iż przykłada dużą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują reklamy w Serwisie WWW byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny.

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MBA Portal Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448219, kapitał zakładowy 5.000 zł, wpłacony w całości, NIP 521-36-42-972, telefon: 22 382 51 03, adres email: [email protected]

2. Dane osobowe Użytkowników podane w trakcie rejestracji będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z udzielaniem informacji na temat studiów MBA oraz w celu archiwizacji. Podanie ww danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usług.

3. Za zgodą Użytkownika dane osobowe podane w trakcie rejestracji będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez MBA Portal samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na rzecz tych podmiotów z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie o jakim mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest odpowiednio: udzielona zgoda – w przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, konieczność przetwarzania danych w celu świadczenia usług związanych z udzielaniem informacji na temat studiów MBA oraz w celu archiwizacji.  

5. Użytkownik posiada  tj. prawo dostępu do treści do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji usług związanych z udzielaniem informacji na temat studiów MBA oraz w celu archiwizacji. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez MBA Portal.

7. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO bądź do organu będącego jego następcą).

8. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. MBA Portal we współpracy z innymi podmiotami przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgody. Użytkownik ma w każdej chwili prawo zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody.

9. Działania Użytkownika skutkujące utratą przez MBA Portal prawa do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą uniemożliwić realizację Usług przez MBA Portal.

10. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

a) w zakresie realizacji usług związanych z udzielaniem informacji na temat studiów MBA oraz w celu archiwizacji.  – przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) w zakresie udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub statystycznych – przez okres do czasu wycofania przez Użytkownika zgody;

c) w zakresie przesyłania informacji handlowych lub newsletter – przez okres do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.

11. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są:

a) osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

b) podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);

12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

13. Korespondencję w sprawie realizacji praw Użytkownika dot. ochrony danych osobowych Użytkownik kieruje na adres email: [email protected]

VIII. Polityka cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu WWW MBA Portal stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej MBA Portal. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej MBA Portal. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane za odpowiednią  zgodą Użytkownika w celu:

dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu WWW możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu – za zgodą Użytkownika;
"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – za zgodą Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie WWW MBA Portal z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego MBA Portal, a za zgodą Użytkownika wykorzystywane przez współpracujących z MBA Portal reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

IX. Prawa autorskie

Zawartość Serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że MBA Portal wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem wykorzystania o charakterze niekomercyjnym i dla wyłącznego użytku osobistego. Wszelkie inne działania naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne, są zabronione. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu WWW (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis WWW oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

X. Znaki odróżniające

Oznaczenie MBA dla Kobiet oraz używane na stronach Serwisu WWW oznaczenie spółki MBA Portal są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

XI. Korespondencja

Jakakolwiek korespondencja przesłana do MBA Portal jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. MBA Portal nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu WWW zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

XII. Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu WWW powinny być zgłaszane na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko lub nazwa) i przedmiot reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez MBA Portal w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu WWW powinny być zgłaszane na adres e-mail: [email protected]
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

XIII. Postanowienie końcowe.

Niniejszy dokument obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu WWW tj. od dnia 24 maja 2018
MBA Portal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w niniejszym dokumencie na stronie Serwisu WWW.
Niniejszy dokument jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu WWW w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
MBA Portal zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści niniejszego dokumentu.
Do stosunków między MBA Portal a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

Warszawa, 24 maja 2018